top of page

บริษัท โตดีโฟรเซ่นฟูดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

ทั่วไป

การเข้าและการใช้งานเว็บไซต์ของ บริษัท โตดีโฟรเซ่นฟูดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("ห้องเย็นโตดี") เป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทย และกฎและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

.

ลิขสิทธิ์

ข้อความทั้งหมดภายในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัท โตดีโฟรเซ่นฟูดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในข้อความ รูปภาพ เสียง ซอฟท์แวร์ และอื่นๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์แห่งนี้ซึ่งบริษัท โตดีโฟรเซ่นฟูดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียว

บริษัท โตดีโฟรเซ่นฟูดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด อนุญาตให้ท่านเรียกดูเว็บไซต์ หรือตัดทอนข้อความเหล่านี้ด้วยวิธีสั่งพิมพ์บนกระดาษ การถ่ายโอนข้อมูลใส่สื่อ บันทึก หรือแจกจ่ายข้อมูลให้บุคคลอื่น เพื่อใช้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล อันมิใช่เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า ห้ามมิให้ใช้ในกรณีใดๆ เพื่อ การค้า หรือ เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า หรือ ดัดแปลงและเอาไปใช้ในงานอื่นๆ ทั้งด้านสื่อสิ่งพิมพ์และเว็บไซต์ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ รวมถึงการนำไปใช้ในเว็บไซต์อื่นๆ

.

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท โตดีโฟรเซ่นฟูดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

.

เนื้อหา

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ใช้สำหรับเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น มิได้มีเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะ และไม่มีการประกันความ เที่ยงตรงและความสมบูรณ์ ทั้งบริษัท โตดีโฟรเซ่นฟูดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และพนักงาน หรือตัวแทน ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก การเข้าหรือใช้เว็บไซต์แห่งนี้ หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่มีการเชื่อมต่อ บริษัท โตดีโฟรเซ่นฟูดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และแก้ไขข้อมูลที่ ปรากฏในเว็บไซต์นี้หากเมื่อมีการพิจารณาว่าเหมาะสม โดยไม่ต้องทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

.

เว็บไซต์ที่มีการเชื่อมต่อกัน

บริษัท โตดีโฟรเซ่นฟูดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด อาจมีการเชื่อมข้อมูลกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์แห่งนี้ แต่มิได้หมายความว่า

บริษัท โตดีโฟรเซ่นฟูดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ต้องเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือเจ้าของเว็บไซต์ต่างๆ เหล่านี้ บริษัท โตดีโฟรเซ่นฟูดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และพนักงานไม่รับผิดชอบต่อข้อความและเนื้อหาใดๆ ที่ สร้างขึ้นและเผยแพร่โดยบุคคลที่สามเหล่านั้น การเชื่อมข้อมูลกับเว็บไซต์อื่นๆ ไม่อาจถือโดยนัยได้ว่าบริษัท บริษัท โตดีโฟรเซ่นฟูดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด รับรองเว็บไซต์ หรือข้อมูลที่กล่าวถึงในเว็บไซต์เหล่านั้น

.

นโยบายพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคล

บริษัท โตดีโฟรเซ่นฟูดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด อาจเก็บข้อมูลระหว่างที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้ตามปกติ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบการใช้เว็บไซต์และช่วยในการ พัฒนาเว็บไซต์นี้ต่อไป โดยการเก็บข้อมูลดังกล่าวจะไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ที่สามารถระบุถึงตัวผู้ใช้บริการแต่ละคนแต่อย่างใด

อัปเดทล่าสุดเมื่อ 10 กันยายน พ.ศ. 2566

bottom of page