top of page

บริษัท โตดีโฟรเซ่นฟูดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

นโยบายความเป็นส่วนตัว และเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

 

บริษัท โตดีโฟรเซ่นฟูดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("ห้องเย็นโตดี") ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย พระราชกฤษฎีกาและบรรทัดฐานอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ลูกค้า หุ้นส่วนธุรกิจ พนักงาน และฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่รวบรวมผ่านการดำเนินธุรกิจนอกจากนี้บริษัท โตดีโฟรเซ่นฟูดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดยังได้สมัครใจกำหนดกฎระเบียบและระบบที่เป็นของบริษัทเอง โดยคำนึงถึงแนวโน้มที่เป็นสากลพร้อมทั้งได้วางนโยบายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้ระบุไว้ด้านล่างนี้ เรามุ่งมั่นที่จะนำมาตรการเหล่านี้ไปปฏิบัติพร้อมทั้งรักษาไว้ซึ่งมาตรการเหล่านี้

 

รายละเอียด

1. เพื่อปฏิบัติตามคำมั่นสัญญานี้ เราได้กำหนดกฎระเบียบภายในที่เกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและเรามั่นใจว่าพนักงานของเราและบุคลากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนั้นได้รับทราบกฎระเบียบเหล่านี้อย่างถูกต้องและมีการนำไปใช้ รักษาไว้พร้อมทั้งปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

2. เพื่อป้องกันการสูญเสีย ความเสียหาย การปลอมแปลง และการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล เราได้กำหนดแผนการบริการจัดการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสม รวมถึงมาตรการในการป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและไวรัสคอมพิวเตอร์

3. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลผ่านวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายและชอบธรรมยิ่งไปกว่านั้นเราไม่ใช้วิธีที่ผิดกฎหมายไม่ว่าจะในกรณีใดๆ เมื่อใดก็ตามที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคล เราจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลดังกล่าวทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ที่ข้อมูลของพวกเขาจะถูกนำมาใช้และอีกทั้งการประกาศข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์องค์กรของบริษัทด้วย

4. เมื่อได้รับข้อมูลโดยทางอ้อม เราจะตรวจสอบว่าฝ่ายที่ให้ข้อมูลได้รับข้อมูลนั้นผ่านวิธีการที่เหมาะสมหรือไม่ โดยใช้การคุ้มครองตามสัญญาที่จำเป็น เราจะประกาศเรื่องต่างๆ เช่น จะใช้ข้อมูลนี้อย่างไรบนเว็บไซต์องค์กรของบริษัท

5. เราจะดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการเปิดเผย แก้ไข หยุดการใช้ หรือลบข้อมูลดังกล่าวในลักษณะที่เหมาะสมตามกฎหมายและพระราชกฤษฎีกา

6. เมื่อใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกับบุคคลที่สามหรือมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สามเพื่อมอบหมายงานให้กับพวกเขา เราจะตรวจสอบข้อมูลของบุคคลที่สามรวมถึงจัดทำสัญญาที่จำเป็น และใช้มาตรการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

7. เราได้กำหนดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้ในการเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เฉพาะเจาะจง

 

หลักปฏิบัติควบคุมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจะจำกัดเฉพาะบุคลากรที่ได้รับการอนุญาตเท่านั้น เพื่อการดำเนินงานที่เฉพาะเจาะจงภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์ที่ซึ่งได้รับข้อมูลมา ในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานดังกล่าว

การห้ามใช้

1. โดยหลักการแล้วการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามเป็นสิ่งต้องห้าม

2. ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถใช้เพื่อสิ่งอื่นใดได้ นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ซึ่งวางแผนเอาไว้และไม่สามารถลบออกจากตำแหน่งที่เหมาะสมได้

3. พนักงานของห้องเย็นโตดีต้องไม่แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับรู้ผ่านการดำเนินธุรกิจ ให้บุคคลที่สามทราบโดยไม่ได้รับอนุญาต และจะต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่สมควร

4. หลักปฏิบัตินี้ยังคงสามารถนำมาใช้ได้ถึงแม้ว่าพนักงานจะเกษียณอายุการทำงานแล้ว และเราจะดำเนินมาตรการตามที่จำเป็น

 

โดยหลักการแล้ว ห้องเย็นโตดีจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

1. เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับอุดมการณ์ ความเชื่อ หรือศาสนา

2. เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ เชื้อสาย ภูมิลำเนาที่จดทะเบียน (ยกเว้นข้อมูลเกี่ยวกับถิ่นที่ปัจจุบัน) ความพิการทางร่างกายหรือจิตใจ ประวัติอาชญากรรม หรือเรื่องอื่นใดที่อาจนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ

3. เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิแรงงานในการจัดตั้ง ร่วมเจรจาต่อรอง และดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับองค์กร

4. เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเข้าร่วมกลุ่มการประท้วง การใช้สิทธิร้องทุกข์ และการใช้สิทธิทางการเมืองอื่นใด

 

นโยบายคุกกี้

เราอยากให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการท่องเว็บไซต์ของเรา เพื่อที่จะยกระดับประสบการณ์และจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของคุณในเว็บไซต์ของเรา เราจึงใส่ “คุกกี้” ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความที่ประกอบด้วยข้อมูลขนาดเล็กซึ่งจะถูกจัดเก็บลงในอุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ แล้วคุกกี้จะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์ต้นกำเนิดในแต่ละครั้งของการเข้าเยี่ยมชม หรือไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่รู้จักกับคุกกี้เหล่านั้น

  • คุกกี้อนุญาตให้ระบบของเราจดจำอุปกรณ์ของผู้ใช้และจัดเก็บการตั้งค่าล่วงหน้าใดๆ ได้ในทันที

  • ทันทีที่ผู้ใช้เข้าสู่แพลตฟอร์ม คุกกี้จะถูกส่งไปยังฮาร์ดดิสก์ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

 

คุกกี้มีประโยชน์เพราะ:

  • อนุญาตให้เว็บไซต์จดจำอุปกรณ์ของผู้ใช้ และจะแนะนำเนื้อหาที่ผู้ใช้สนใจ

  • ช่วยในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา

  • เสนอบริการที่ตรงกับความต้องการของคุณได้ดีกว่าเดิม

  • ทำให้เราสามารถจดจำอุปกรณ์ของคุณ เมื่อคุณกลับเข้ามาในเว็บไซต์เราอีกครั้ง

  • เก็บข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่คุณชอบในเว็บไซต์ ดังนั้นจึงทำให้เราทำเว็บไซต์ได้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณ อาทิเช่น โฆษณาที่ตรงกับความสนใจของคุณ และเพิ่มอัตราความสามารถในการตอบสนองข้อมูลที่คุณต้องการ

ประเภทของคุกกี้

คุกกี้มีสองประเภทใหญ่ๆ คือ คุกกี้บุคคลที่หนึ่ง (first party cookies) และคุกกี้บุคคลที่สาม (third party cookies):

  • คุกกี้บุคคลที่หนึ่ง เป็นคุกกี้ที่เจ้าของเว็บไซต์ส่งไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณโดยตรง และมักถูกใช้เพื่อจดจำคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นอีกครั้ง และจดจำความชอบของคุณเมื่อคุณท่องเว็บไซต์นั้น ปกติแล้ว นี่คือคุกกี้ที่เป็นของเราเอง

  • คุกกี้บุคคลที่สาม ซึ่งถูกใช้โดยผู้ให้บริการ (service provider) ในนามของเจ้าของเว็บไซต์ ผู้ให้บริการสามารถใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อจดจำคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อคุณเข้าเว็บไซต์อื่นๆ คุกกี้บุคคลที่สามมักจะใช้โดยทั่วไปเพื่อการวิเคราะห์เว็บไซต์ หรือเพื่อการโฆษณา

คุกกี้บุคคลที่สาม

ทั้งนี้ ห้องเย็นโตดีมิได้ควบคุมการเผยแพร่ของคุกกี้บุคคลที่สาม หากคุณต้องการเข้าใจเกี่ยวกับคุกกี้ประเภทนี้เพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เป็นเจ้าของคุกกี้บุคคลที่สาม เช่น Facebook

หากคุณไม่อยากรับคุกกี้ คุณสามารถตั้งค่าบราวเซอร์ เพื่อไม่ยอมรับการจัดเก็บข้อมูลของคุกกี้

 

หากคุณต้องการยอมรับเฉพาะคุกกี้ของเรา แต่ไม่ยอมรับคุกกี้ของผู้ให้บริการและหุ้นส่วนของเรา ให้เลือก “block third-party cookies” (ปิดกั้นคุกกี้บุคคลที่สาม) (หรือการตั้งค่าที่คล้ายๆ กันในบราวเซอร์ของคุณ)

เพื่อใช้งานเว็บไซต์ของเรา คุณยอมรับว่า เราสามารถที่จะใส่ประเภทของชุดคุกกี้ทางด้านล่างนี้ในอุปกรณ์ของคุณ และใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้โดยเป็นไปตามนโยบายนี้ ยกเว้นว่าคุณได้ตั้งค่าเพื่อที่จะปฏิเสธคุกกี้เหล่านี้ในบราวเซอร์ของคอมพิวเตอร์

เราอาจจะติดตั้งคุกกี้ในบราวเซอร์ของคุณซึ่งเป็นคุกกี้บุคคลที่สาม (เช่น คุกกี้จาก Google) สำหรับติดตามข้อมูลเพื่อการวางแผนการตลาดที่ดีขึ้นและปล่อยโฆษณาออนไลน์ที่คาดว่าคุณจะสนใจหลังจากที่คุณออกจากเว็บไซต์ไปแล้ว (คุกกี้กำหนดกลุ่มเป้าหมายใหม่)

การใช้บริการGoogle Analytics และWix

ห้องเย็นโตดีใช้บริการของGoogle AnalyticsและWixเพื่อรวบรวมการใช้งานเว็บไซต์ของเราของผู้เยี่ยมชม และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยให้เราพัฒนาและปรับปรุงการออกแบบเว็บไซต์ของเรา Google AnalyticsและWix จะออกข้อมูลเชิงสถิติและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ด้วยคุกกี้เหล่านี้ ซึ่งจะถูกเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน

อัปเดทล่าสุดเมื่อ 10 กันยายน พ.ศ. 2566

bottom of page